Zásady ochrany soukromí

1. ZÁKLADNÍ KONCEPTY

Webové stránky - vlastněné společností Europa Workintense a umístěné na internetu na adrese: ewijobs.cz

Správa stránek - společnost EUROPA WORKINTENSE s.r.o. Adresa je Czech Republic, Štěpánská 704/61, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která na webové stránky vložila své osobní údaje prostřednictvím dotazníku nebo formuláře pro zpětnou vazbu za účelem následného předání údajů správě webových stránek.

Dotazník a formulář zpětné vazby jsou speciální formuláře, do kterých uživatelé vkládají své osobní údaje za účelem předání údajů správě webových stránek.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou oficiálním standardním dokumentem správy webových stránek a definují postup zpracování a ochrany informací o fyzických a právnických osobách, které používají dotazníky a formulář zpětné vazby na webových stránkách.

2.2 Účelem Zásad ochrany osobních údajů je zajistit řádnou ochranu informací o Uživateli, včetně jeho osobních údajů, před neoprávněným přístupem a zveřejněním.

2.3 Vztahy spojené se shromažďováním, uchováváním, distribucí a ochranou informací o Uživatelích se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy Ukrajiny a zemí Evropské unie (GDPR z 25. 5. 2018).

2.4 Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je veřejným dokumentem, který vypracovala správa webových stránek a který je dostupný každému uživateli internetu po kliknutí na hypertextový odkaz "Zásady ochrany osobních údajů".

2.5. Správa webových stránek má právo tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. 2.6. Pokud dojde ke změně Zásad ochrany osobních údajů, Správa webových stránek o tom informuje uživatele zveřejněním nové verze Zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách.

2.7. Kdykoli bude na webových stránkách zveřejněna nová verze zásad ochrany osobních údajů, bude předchozí verze zásad ochrany osobních údajů uložena v archivu dokumentů správy webových stránek.

2.8. Používáním formulářů nebo formuláře zpětné vazby uživatel souhlasí s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

2.9. Správa webových stránek neověřuje správnost přijatých (shromážděných) informací o uživateli.

3. PODMÍNKY A ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3.1 Osobní údaje uživatele, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd., předává uživatel správě stránek se souhlasem uživatele.

3.2 Předání osobních údajů uživatelem správě webových stránek prostřednictvím vyplněných formulářů nebo formuláře zpětné vazby znamená souhlas uživatele s předáním jeho osobních údajů.

3.3. Správa stránek provádí zpracování informací o Uživateli, včetně osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd., jakož i dalších informací o Uživateli poskytnutých na jeho žádost: organizace, město, pozice atd., za účelem plnění povinností vůči Uživateli stránek.

3.4 Zpracování osobních údajů je založeno na zásadách: a) zákonnost účelů a metod zpracování osobních údajů a dobrou víru;

b) soulad účelů zpracování osobních údajů s účely, které byly dříve definovány a uvedeny při shromažďování osobních údajů;

c) soulad množství a povahy zpracovávaných osobních údajů se způsoby zpracování osobních údajů a účely zpracování osobních údajů.

d) nepřípustnost slučování databází obsahujících osobní údaje, které byly vytvořeny pro neslučitelné účely.

3.5 Správa webových stránek zpracovává osobní údaje uživatele s jeho souhlasem za účelem poskytování služeb nabízených na webových stránkách.

4. UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů se ukládají pouze na elektronických médiích a používají se výhradně pro účely uvedené v bodě 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobní údaje uživatele nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v Mailingové smlouvě.

5.2 Poskytnutí osobních údajů uživatele na žádost státních a místních orgánů se provádí způsobem stanoveným zákony Ukrajiny a Evropské unie.

6. UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Osobní údaje uživatele jsou uloženy na elektronických médiích webu po neomezenou dobu.

6.2 Osobní údaje uživatele budou vymazány na žádost uživatele na základě jeho žádosti nebo z podnětu správce webových stránek bez vysvětlení, a to vymazáním informací zveřejněných uživatelem správou webových stránek.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

7.1 Uživatelé mají právo na vyžádání obdržet od správy webových stránek informace o zpracování svých osobních údajů.

8. OPATŘENÍ NA OCHRANU INFORMACÍ O UŽIVATELÍCH

8.1 Správce webových stránek přijímá technická a organizační právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, zneužitím, zablokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jinými protiprávními činy.

9. ODVOLÁNÍ UŽIVATELŮ

9.1 Uživatel má právo podávat své žádosti, včetně těch, které se týkají použití/vymazání jeho osobních údajů podle oddílu 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů, správě webových stránek písemně na adresu uvedenou v oddílu 1.

9.2 Žádost zaslaná uživatelem musí obsahovat tyto informace:

pro fyzickou osobu:  

  • číslo základního dokladu totožnosti uživatele nebo jeho zástupce;
  • datum vydání dokladu a orgán, který jej vydal;
  • datum podání žádosti prostřednictvím formuláře zpětné vazby nebo datum vyplnění dotazníku;
  • volný text žádosti;
  • podpis uživatele nebo jeho zástupce

pro právnickou osobu:  

  • volně formulovaná žádost na hlavičkovém papíře;
  • Datum podání žádosti prostřednictvím formuláře zpětné vazby;
  • žádost musí být podepsána oprávněnou osobou a musí být přiloženy dokumenty potvrzující oprávnění této osoby.

9.3 Správa webových stránek se zavazuje vaši žádost posoudit a odpovědět na ni do 30 dnů od obdržení odvolání.

9.4 Veškerá korespondence, kterou Správa obdrží od Uživatele (odvolání v písemné/elektronické podobě), se týká informací s omezeným přístupem a nemůže být zveřejněna bez písemného souhlasu Uživatele. Osobní údaje a další informace o uživateli, který zaslal žádost, nemohou být použity bez zvláštního souhlasu uživatele, s výjimkou odpovědi na předmět obdržené žádosti nebo v případech přímo stanovených právními předpisy Ukrajiny a zemí Evropské unie.